Nyfiken på vad det innebär att vara Kapten eller Fadder? Då har du hittat rätt!

Curious about what it entails to be Captain or Fadder? Find all the info here!

Insparksfunktionär

Alla Kårmedlemmar som under rekryteringen studerar vid en av de fyra fakulteterna Studentkåren representerar kan vara Insparksfunktionär, dvs. General, Kapten eller Fadder. 

Att vara insparksfunktionär innebär att du på ett eller annat sätt ansvarar för och bidrar till att Insparken genomförs som planerat samt att våra nya studenter känner sig välkomna vid universitetet.

Insparken official

All Union members who during the recruitment studies at one of the four faculties represented by the Student Union Malmö can be an Insparken official, or in other words, General, Captain or Fadder.

Being an Insparken official entails that you, in different ways, are responsible for and contribute to that Insparken is carried out as planned and that all of our new students feel welcome at the University.

General

Insparken planeras och leds av 3-5 Generaler. Under Generalernas mandat tillhör de ingen fakultet utan ska vara neutrala. 

Generalerna ska genomgå olika former av utbildning samt ha relevant erfarenhet för vad rollen innebär. Detta inbegriper bland annat att ha deltagit i Insparken tidigare som Insparksfunktionär. 

Generalerna är Insparkens styrande organ och ansvarar för Insparkens verksamhet i enlighet med Studentkåren Malmö och Festmesteriet Malmö. 

Deras mandat sträcker sig från då de är valda tills överlämningen för nästa års Generaler. Det är alltså ett uppdrag på ett år. 

Generalerna ansvarar bl.a. för:

  • Planering och organisering av Insparken, inklusive schemaläggning
  • Organisation och ekonomi
  • PR, sponsorer och samarbeten
  • Samt annat som kan uppstå inom ramen för Insparken.

Generalerna ansvarar för kontakt med samtliga deltagare i Insparken, detta inbegriper bland annat Kaptener, Faddrar, Generaler, externa aktörer, Studentkåren Malmö, Festmesteriet, Malmö Universitet samt Malmö stad. 

Generalerna väljs ut av en rekryteringsgrupp bestående av 1 styrelseledamot för Studentkåren Malmö, 1 styrelseledamot för Festmesteriet Malmö samt 2 ex-Generaler, alternativt 1 ex-General och 1 extern. 

General

Insparken is lead and planned by 3-5 Generals. During their active year they do not belong to any faculty and therefore neutral. 

The Generals must undergo different forms of training and have previous relevant experience for what the role entails. This includes, amongst other things, to have been active as an Insparken official in previous years Inspark.

The Generals are the governing body of and responsible for Insparkens’ operations in accordance with the Student Union.

Their mandate extends from when they are elected till the handover to next years Generals. The assignment stretches over a whole year. 

The Generals are responsible for:

  • Planning and organising Insparken, including scheduling
  • Mission and finances
  • PR, sponsorships and collaborations
  • And other things that may arise within the framework of Insparken. 

The Generals are responsible for communications with all participants of Insparken, including Captains, Fadders, external actors, Student Union Malmö. Festmesteriet, Malmö University and the City of Malmö. 

The Generals are elected by a recruitment group consisting of 1 board member of the Student Union Malmö, 1 board member of Festmesteriet and 2 ex Generals, alternatively 1 ex General and 1 external part.

Kapten

Varje lag leds av ett antal Kaptener, vanligtvis 3-5 till antal. Som Kapten ansvara man för både Faddrar och Nollor i sitt lag. 

Kaptener genomgår samma utbildningar som Faddrarna, samt en ansvarsutbildning för att kunna vara serveringsansvariga på Studentpuben Malmö. 

Kaptenerna ansvarar för att all information inom laget ges på både svenska och engelska.

Kaptenerna delegeras arbetsuppgifter av Generalerna. Detta kan exempelvis vara som arbetare på pubkvällar, ansvara som nykter Kapten under evenemang, eller planera enstaka moment av Insparken. 

Det är främst Kaptenerna som har kontakt med Faddrarna inom det egna laget. 

Kaptenerna väljs ut av en rekryteringsgrupp bestående av 1 General, 2 Styrelseledamöter för Studentkåren Malmö samt 1 styrelseledamot för Festmesteriet Malmö. 

Captain

Each team is lead by Captains, usually 3-5. As Captains you’re responsible for both Fadders and Nollor in your team. 

Captains must undergo all the same training as the Fadders, and a responsibility training to be able to be Serving Responsible at the Student Pub Malmö.

The Captains are responsible for the information being provided in Swedish and English.

The Captains are delegated assignments by the Generals. This includes, but isn’t limited to, working pub nights at the pub, serving as Sober Captain during events or planning occasional parts of Insparken. 

It’s mainly the Captains who handle contakt with the Fadders within the own team.

The Captains are elected by a recruitment group consisting of 1 General, 2 board members of the Student Union Malmö and 1 board member of Festmesteriet Malmö.

Fadder

Varje lag ska innehålla minst 10 personer som ska hjälpa Kaptenerna, så kallade Faddrar. 

Faddrarna ska genomgå en Fadderutbildning som ges av Studenthälsan samt en Pubutbildning som ges av Festmesteriet Malmö. 

Faddrarna ansvarar framförallt för inkludering av de nya studenter, så kallade nollor. 

Faddrarna delegeras arbetsuppgifter av Generaler och Kaptener. Detta kan exempelvis vara som arbetare på pubkvällar, ansvara som nykter Fadder under evenemang samt hjälpa till med förberedelser. 

Studenter som avslutat sina studier vid någon av de fyra fakulteter som representeras av Studentkåren Malmö har möjligheten att vara Insparksfunktionär i rollen som Hederfadder. Ansökan för denna roll görs genom samma ansökningsformulär som övriga Faddrar. 

Faddrarna väljs ut av en rekryteringsgrupp bestående av 1 General, 1 Kapten från det egna laget, 2 styrelseledamöter för Studentkåren Malmö samt 1 styrelseledamot för Festmesteriet Malmö. 

Fadder

Each team will include at least 10 people who help the Captains, so called Fadders.

The Fadders must undergo a Fadder education provided by the Student Health and a Pub education provided by Festmesteriet Malmö.

The Fadders are above all responsible for the inclusion of the new Students, so called nollor.

The fadders are delegated assignments by Generals and Captains. This can be the role as worker on pub nights, serving as Sober Fadder during different event and helping out with preparations.

Students who have finished their studies at any of the four faculties represented bu the Student Union Malmö has the opportunity to be Insparken official in the role as Honorary Fadder. The application for this role is done through the same form as other Fadders.

The Fadders are elected by a recruitment group consisting of 1 General, 1 Captain of the own team, 2 board members of the Student Union Malmö and 1 board member of Festmesteriet.

Ansökan

Formulär för ansökan till någon av rollerna Kapten eller Fadder kommer publiceras under v.3. 

Mer information om Insparken samt dess funktionärer hittar ni i Insparkens styrdokument (klicka här). 

Application

Forms for applying to any of the roles Captain and Fadder will be published during w.3. 

More information about Insparken and its’ officials can be found in the Insparken Steering Document (click here).